Massagepraktijk Atteveld, gevestigd aan Meteoorstraat 32, 5721 BM Asten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

http://www.massagepraktijkatteveld.nl

Meteoorstraat 32, 5721 BM Asten

tel. 06 - 47152324

 

J.B.G. Atteveld is de functionaris gegevensbescherming van Massagepraktijk Atteveld.

Hij is te bereiken via info@massagepraktijkatteveld.nl.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Massagepraktijk Atteveld verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld  in correspondentie, mondeling tijdens intakegesprek en telefonisch.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Massagepraktijk Atteveld verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

- gezondheid

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Massagepraktijk Atteveld verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

om diensten (behandelingen) en producten (lotions, oliën) aan jou te verstrekken.

en op basis van de grondslag:

toestemming, d.w.z. de betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Massagepraktijk Atteveld neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Massagepraktijk Atteveld) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Massagepraktijk Atteveld bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden

Personalia                     > 7 jaar > Belastingdienst                         

Geboortedatum                  > 7 jaar > Belastingdienst

Adresgegevens                 > 7 jaar > Belastingdienst

Telefoonnummer > 7 jaar > Belastingdienst

E-mailadres > 7 jaar > Belastingdienst

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (zie boven) > 7 jaar > Behandelplan, aansprakelijkheid

Gezondheid > 7 jaar > Behandelplan, aansprakelijkheid

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Massagepraktijk Atteveld verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, zoals accountant, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Massagepraktijk Atteveld blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Massagepraktijk Atteveld gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Massagepraktijk Atteveld en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@massagepraktijkatteveld.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

Massagepraktijk Atteveld wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Massagepraktijk Atteveld neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@massagepraktijkatteveld.nl.